• აბიტურიენტის გზამკვლევი ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

სს „თიბისი ლიზინგი“

GAU-ში ვსწავლობთ საკითხებს, რაც აუცილებელი გვგონია, რის საჭიროებასაც დავაფასებთ მოგვიანებით და რის მნიშვნელობაზეც შეიძლება პირველებმა დავიწყოთ საუბარი საქართველოში :) ეს არის ის, რაც ხდის ჩემს უნივერსიტეტს უნიკალურს. შენ უნდა გინდოდეს, იყო შენი საქმის პროფესიონალი...

პროფესორები და ლექტორები

უჩა ძიმისტარიშვილს აქვს სამუშაო გამოცდილება, როგორც საჯარო სექტორში, ასევე კერძო და არასამთავრობო სექტორებში. უჩა ძიმისტარიშვილი არის ახალგაზრდული ორგანიზაცია „პირველების“ (2005 წლიდან) და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია - საქართველოს (2008 წლიდან) ერთ-ერთი დამფუძნებელი...

გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

 

პროგრამის სახელწოდება

გეოლოგია

საფეხური

ბაკალავრიატი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ბაკალავრი გეოლოგიაში

პროგრამის ხელმძღვანელი

შოთა ადამია

დაწვრილებითი ინფორმაცია პროგრამის ხელმძღვანელის კვალიფიკაციას, მის სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით მოცემულია პროგრამაზე თანდართულ დოკუმენტებში.

პროგრამის მოცულობა

გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი კვალიფიკაციის მისაღებად.

გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს აძლევს არჩევანის შესაძლებლობას, დაგეგმოს საკუთარი პროფილი. პროგრამა შედგება სავალდებულო, არჩევითი და თავისუფალი კომპონენტებისაგან.

გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლების სტანდარტული ხანგრძლივობა არის 4 წელი, 8 სემესტრი. 

წლის განმავლობაში სტუდენტი აგროვებს 60 კრედიტს, ე.ი სემესტრში 30 კრედიტს, თუმცა სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60 კრედიტზე მეტი ან ნაკლები, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა. 

სავალდებულო სასწავლო კომპონენტში სტუდენტი აგროვებს 228 კრედიტს. 

არჩევით კომპონენტში სტუდენტი აგროვებს 12 კრედიტს. არჩევითი სასწავლო კომპონენტი შედგება ზოგადი უნარების განსავითარებელ სასწავლო კურსებისაგან 24 კრედიტის მოცულობით. 

თავისუფალ კომპონენტი მოიცავს 12 კრედიტს, რომლის დაგროვებაც სტუდენტს შეუძლია პროგრამის არჩევითი კომპონენტის ნაცვლად საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლაში ან ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში არსებული სხვა იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; საქართველოს  სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული აკრედიტებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან; უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში არსებული იმავე საფეხურის აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამიდან, თუ ეს კრედიტები შესაბამისად აღიარებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.  

სწავლების ენა

ქართული და ინგლისური

პროგრამის მიზანი

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს:

 • მსოფლიო ოკეანის ფსკერის გეოლოგიური აგებულების და მისი ფორმირების ისტორია; თანამედროვე და გეოლოგიური წარსულის ოკეანეები, მათი ევოლუცია;
 • გეოდინამიკური პროცესები ოკეანეებში;
 • მინერალური რესურსები ოკეანთა ლითოსფეროში; საქართველოს ლითოსფერო;
 • შავი ზღვის მინერალური რესურსების პოტენციალის და მათი რაციონალური სარგებლობისათვის საჭირო ღონისძიებები.
 • ახალგაზრდა სპეციალისტების აღზრდა ბუნებრივი კატასტროფების (ბკ) გამომწვევი მიზეზების კვლევის დარგში, მათი მომზადება ბკ-ის ადგილის, დროის და სიძლიერის პროგნოზისა და ამ მოვლენებით გამოწვეული საზიანო შედეგების მინიმიზაციის ღონისძიებათა განხორციელებისათვის.       

პროგრამაზე დაშვების წინა პირობა

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.

დასაქმების სფერო

ბაკალავრიატის სრული კურსის ათვისება შესაძლებლობას აძლევს ბაკალავრს წარმატებით იმუშაოს ადგილობრივ, უცხოურ და შერეულ სახელმწიფო და კერძო კომპანიებში ზღვის გეოლოგიის დარგში როგორც მინერალური რესურსების საბადოთა შესწავლის, ასევე მათი რაციონალური-გარემოსდაცვითი ექსპლოატაციის სფეროში.

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს უფლება აქვს სწავლა გააგრძელოს სამაგისტრო პროგრამით, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი დონის სპეციალისტის მომზადებაზე. 

სწავლის შედეგები/კომპეტენციები (ზოგადი და დარგობრივი)

ზოგადი კომპეტენციები: 

ცოდნა და გაცნობიერება – სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

დასკვნის უნარი – სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;

კომუნიკაციის უნარი – იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;

სწავლის უნარი – საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;

ღირებულებები – ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

დარგობრივი კომპეტენციები:               

ცოდნა და გაცნობიერება

გეოლოგიის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს:

 • ცოდნას ოკეანეებისა და ზღვების ფსკერის გეოლოგიური აგებულების, მათი გეოლოგიური ისტორიის და აღნიშნულ აუზებში მინერალური რესურსების საბადოების ფორმირების შესახებ;
 • გარემოს დაცვის პრინციპების და მეთოდების  ცოდნას;
 • დედამიწის ზედაპირზე და მიმდინარე გეოდინამიურ პროცესების ცოდნას;
 • ცოდნას დედამიწის ქერქის აგებულებაზე;
 • ცოდნას კონტინენტური და ოკეანური ქერქის შემადგენლობაში მაგმური და მეტამორფული ქანების თვისობრივ და რაოდენობრივ როლზე;
 • ცოდნას მაგმური და მეტამორფული ქანების წარმოშობის გეოდინამიურ პირობებზე;
 • ცოდნას სასარგებლო წიაღისეულის შესახებ;
 • ცოდნას კავკასიის და მიმდებარე არეების გეოლოგიური სტრუქტურის და ევოლუციის შესახებ.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

 • გეოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, გეოლოგიური პროექტების განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, გეოლოგიური წარსულის პროცესების და მოვლენების განსაზღვრის და აღდგენის  უნარი, გარემოზე ადამიანის ტექნოგენური საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების შეფასების უნარი;

დასკვნის უნარი

 • გეოლოგიის სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;

კომუნიკაციის უნარი

 • იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე კომპიუტერული, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.

სწავლის უნარი

 • საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.

ღირებულებები

 • გეოლოგიის სფეროში ეთიკური და კროსკულტურული  პასუხისგებლობის გაცნობიერების უნარი, ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

 1. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი
 2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 3. წერითი მუშაობის მეთოდი
 4. ლაბორატორიული მეთოდი
 5. პრაქტიკული მეთოდები
 6. დისკუსია, დებატები
 7. დემონსტრირების მეთოდი
 8. ახსნა-განმარტების მეთოდი
 9. ჯგუფური მუშაობა
 10. ელექტრონული სწავლება
 11. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 12. გონებრივი იერიში
 13. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზის და სინთეზის მეთოდები

შეფასების სისტემა

სტუდენტის მიერ შესაბამის სასწავლო კურსში კრედიტების მიღება/დაგროვება შესაძლებელია მხოლოდ სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული სამუშაოს წარმატებით დასრულებისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში;

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულაა, რომელიც უტოლდება საბოლოო შეფასების 100 პროცენტს.

სტუდენტთა შეფასება განისაზღვრება შემდეგი შეფასების სისტემის  მიხედვით:

დადებითი შეფასებები:

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი:

(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%:

(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%:

(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%:

(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%:

უარყოფითი შეფასებები:

(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41- 50%;

(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები; 

(FX) ვერ ჩააბარა - უარყოფითი შეფასების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს დამოუკიდებელი მუშაობის შემდეგ კიდევ ერთხელ გავიდეს დამატებით დასკვნით გამოცდაზე;

(F) ჩაიჭრა - უარყოფითი შეფასების მქონე სტუდენტ ვალდებულია ახლიდან გაიაროს სასწავლო კურსი;

სტუდენტს შეუძლია მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში ერთი და იგივე სასაწავლო კურსი აიღოს მხოლოდ ორჯერ, მათ შორის, მიღებული დადებითი შეფასების გაუმჯობესების მიზნითაც; 

სასწავლო კურსში სტუდენტის შეფასება წარმოებს მთელი სასწავლო სემესტრის განმავლობაში. შესაბამისად, სტუდენტის საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს; 

დასკვნითი გამოცდის შეფასების ქულაა 40, დანარჩენი 60 ქულა ნაწილდება შუალედური შეფასებების მიხედვით; 

შუალედურ შეფასებაში სავალდებულოა ორი შუალედური გამოცდის გათვალისწინება, რომელთა შეფასებათა ჯამი 40 ქულის ტოლია (თითოეული 20-20 ქულა); 

შუალედური შეფასების 20 ქულის განაწილება, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს  რამოდენიმე ტესტირებას, სემინარებზე, პრაქტიკულ მეცადინოებებზე აქტივობას, წარმოებს სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე და დეტალურად გაიწერება სილაბუსში კურსის წამყვანი პროფესორის მიერ;

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება 51 ქულა;

სტუდენტი დამატებით დასკვნით გამოცდაზე გადის იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით დასკვნით გამოცდებს შორის შუალედი არ შეიძლება იყოს 10 დღეზე ნაკლები; 

სტუდენტის საბოლოო რეიტინგის დასადგენად და მათ წასახალისებლად სასწავლო პროცესის დასრულებისას გამოითვლება კუმულატიური ქულა (კუმულატიური ქულის გამოთვლა ხორციელდება ყოველი სემესტრის ბოლოსაც).

კუმულატიური ქულის გამოთვლა შემდეგნაირად განხორციელდეს: ყოველ სასწავლო კურსში სტუდენტის მიერ მიღებული ქულის რაოდენობრივი მაჩვენებელი გამრავლდეს ამ სასწავლო კურსისათვის განკუთვნილი კრედიტის რაოდენობაზე და შემდეგ ამ რიცხვების საერთო ჯამი გაიყოს სტუდენტის მიერ დაგროვილი კრედიტების რაოდენობაზე. 

პროგრამის განსახორციელებლად მისაღწევი რესურსები

მატერიალური რესურსი:

 • კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფართი (სასწავლო და დამხმარე);
 • სათანადო ინვენტარით აღჭურვილი აუდიტორიები, საკონფერენციო დარბაზები, აკადემიური პერსონალის სამუშაო ოთახები, ადმინისტრაციის მუშაობისათვის განკუთვნილი ფართი;
 • ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა;
 • სველი წერტილები;
 • ბუნებრივი განათება;
 • გათბობის საშუალებები;
 • ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი;
 • ევაკუაციის გეგმა;
 • სამედიცინო დახმარების მექანიზმები (სამედიცინო კაბინეტი);
 • წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები (უნივერსიტეტის დაცვა);
 • კომპიუტერთა სათანადო რაოდენობა და ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობა;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სახელმძღვანელოებითა და თანამედროვე საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა;

ადამიანური რესურსი:

 • აკადემიური პერსონალი შერჩეული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი კვალიფიკაციის გათვალისწინებით.
 • მკვლევარებად და მასწავლებლებად უნივერსიტეტში მოწვეულნი არიან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პრაქტიკოსი მუშაკები და სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირები.

დანართი 1: პროგრამის სასწავლო გეგმა და შედეგების რუქა.
დანართი 2: CV -  შოთა  ადამია

გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსები და სილაბუსები